Счетоводна кантора Акцент, град Пловдив

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСчетоводни услуги град Пловдив, счетоводна къщаОсчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСъставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивОтчитане на материалните запаси
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСледене на разчети с доставчици, клиенти и други контрагенти
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани с финансово- счетоводната дейност
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне и подаване на Интрастат и VIES-декларации
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивПроверка и следене за дължими данъци и такси
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивГодишно счетоводно приключване
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне и публикуване на финансови отчети
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСъставяне и подаване на годишни данъчни декларации
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзвършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента

 

ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ

 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСчетоводни услуги град Пловдив, счетоводна къщаИзготвяне на досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на месечни ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на платежни нареждания за осигуровките и данъците на персонала
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на предварителни разчети за размера на дължимите осигуровки за месеца
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивПодаване на болнични листове в НОИ
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения за НАП, НОИ и други държавни институции
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултациии и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации и изготвяне на документи за банкови кредити
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне на периодични статистически отчети
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивУдостоверение за липса на данъчни задължения, копия на документи от НАП, актуално състояние от Агенция по вписванията
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСъдействие при откриване на банкови сметки, представяне на платежни нареждания в банков офис
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивЕлектронно (On-line) банкиране
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСъдействие при сключване на договор за трудова медицина
 • Счетоводни услуги Кантора ПловдивПубликуване на Годишни Финансови Отчети в Агенция по вписванията
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивРегистрация на фирми –ЕТ, ЕООД, ООД
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивИзготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивВземане на документи от офис или обект на клиента;

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивСчетоводни услуги град Пловдив, счетоводна къща Консултации във връзка със счетоводното и осигурителното законодателство;
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивДанъчни консултации
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации, свързани със започването на нов бизнес;
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации относно оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци;
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации относно местни данъци и такси;
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации и изготвяне на документи за кандидатстване по Европейски проекти.
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации по програми на Бюрото по труда.
 • Счетоводни услуги, счетоводна кантора ПловдивКонсултации при кандидатстване по обществени поръчки.